تبلیغات محیطی

فعالیت عمده شرکت چاوش دید تبلیغات محیطی در سطح استان فارس و جنوب کشور است. البته فعالیت های این شرکت در حوزه تبلیغات محیطی بر شهر شیراز متمرکز است و فعالیت های عمده در دو دهه اخیر در این زمینه در شیراز انجام داده است.

 

 

شهر شیراز

پل های عابر پیاده

فرودگاه بین المللی شهید دستغیب

نمایشگاه بین المللیدیدگاه ها بسته شده اند.