فرودگاه بین المللی شهید دستغیب

 

 

 

« تابلوهای با سیستم نورپردازی فرودگاه بین المللی شیراز»

ردیف کد موقعیت تابلو ابعاد قیمت به ریال( دوره یک ماهه )
۱ M1 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه A ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲ M2 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه B ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳ M3 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه A ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴ M4 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه B ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۵ M5 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه A ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۶ M6 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه B ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷ M7 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه A ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۸ M8 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه B ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۹ M9 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه A ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰ M10 رفوژ میانی بلوار پرواز – وجه B ۱۰×۴ متر

/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱ P1 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه A ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲ P2 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه A ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳ P3 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه A ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴ P4 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه  B ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵ P5 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه A ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۶ P6 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه  B ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۷ P7 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه A ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۸ P8 ورودی سالن پروازهای داخلی– وجه  B ۸×۳ متر

/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

« تعرفه تابلوهای تبلیغاتی و فلکسی فیس در سالن پروازهای داخلی »

 

 

۱ A1 سردرب ورودی و خروجی سالن پروازهای داخلی – بک لایت فلکسی فیس ۵/۲×۱۴ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ A2 سردرب ورودی و خروجی سالن پروازهای داخلی – بک لایت فلکسی فیس ۵/۲×۱۴ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ C1 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ C2 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۵ C3 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ C4 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۷ C5 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۸ C6 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۹ C7 سالن ورودی پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ D1 سالن ورودی پروازهای داخلی، وسط نقاله ها -تابلو بک لایت فلکسی فیس دوطرفه ۴×۱ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ D2 سالن ورودی پروازهای داخلی، وسط نقاله ها -تابلو بک لایت فلکسی فیس دوطرفه ۴×۱ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ D3 سالن ورودی پروازهای داخلی، وسط نقاله ها -تابلو بک لایت فلکسی فیس دوطرفه ۴×۱ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ D4 سالن ورودی پروازهای داخلی، وسط نقاله ها -تابلو بک لایت فلکسی فیس دوطرفه ۴×۱ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ E1 سالن ترانزیت پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس (در حال اجرا) ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ E2 سالن ترانزیت پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس (در حال اجرا) ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ E3 سالن ترانزیت پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس (در حال اجرا) ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ E4 سالن ترانزیت پروازهای داخلی -بک لایت فلکسی فیس (در حال اجرا) ۶×۲ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ F سالن ورودی پروازهای داخلی، روی تسمه نقاله – جایگاه استقرار خودرو ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

« تعرفه تابلوهای تبلیغاتی و فلکسی فیس در سالن و بلوار پروازهای بین الملل»

ردیف کد موقعیت ابعاد- متر قیمت دوره یک ماهه – ریال
۱ L1 سالن ورود مسافرین و بار ۲×۱۱ /۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ L2 سالن ورود مسافرین و بار ۲×۱۱ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ L3 سالن ورود مسافرین و بار ۲×۵/۵ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ B1 سالن گذرنامه پروازهای خارجی(ورودی ترانزیت) ۳×۵ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۵ J سالن مرکزی پروازهای بین الملل ۲×۵ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ O بولوار ورودی ترمینالهای پروازهای بین الملل ۱۲×۴ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه ها بسته شده اند.