پل های عابر پیاده

ردیف کد موقعیت پل های هوایی ابعاد تابلو قیمت سه ماهه – ریال
۱ P1 میدان دانشجو- دید از چمران (۲ سایت-جمعا ۹۰ متر مربع) (۱۵×۳ )×۲ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ P2 میدان دانشجو- دید از میدان ۲۴×۳ افقی ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ P3 بزرگراه چمران مقابل بیمارستان حافظ دید از چمران ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ P4 بزرگراه چمران مقابل بیمارستان حافظ دید از دانشجو ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۵ P5 بزرگراه چمران-مقابل بیمارستان چمران- دید از غرب ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ P6 بزرگراه چمران-مقابل بیمارستان چمران – دید از شرق ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۷ P7 بولوار شهید رجائی- قبل از رو گذر احسان- دید از روگذر ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۸ P8 بولوار شهید رجائی- قبل از رو گذر احسان- دید از فرهنگ شهر ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۹ P9 بولوار شهید رجائی- روبروی بیمارستان امیر- دید ازفرهنگ شهر ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ P10 بولوار شهید رجائی- روبروی بیمارستان امیر- دید از میدان معلم ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ P11 بولوار پاسداران مقابل درمانگاه محمد رسول الله (ص)-دید از شرق ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ P12 بولوار پاسداران مقابل درمانگاه محمد رسول الله (ص)-دید از غرب ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ P13 بولوار امیر کبیر- روبروی پارک جنت- دید از شرق ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ P14 بولوار امیر کبیر- روبروی پارک جنت- دید از غرب ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ P15 بولوار دلاوران بسیج- دید از شمال ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ P16 بولوار دلاوران بسیج- دید از جنوب ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ P17 شهرک گلدشت حافظ- بولوار آفرینش ۱- دید از شرق ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ P18 شهرک گلدشت حافظ- بولوار آفرینش ۱- دید از غرب ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ P19 بلوار میرزای شیرازی-مقابل شب شیرینی دید از شرق ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ P20 بلوار میرزای شیرازی-مقابل شب شیرینی دید از غرب ۱۵×۳افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ P21 بولوار دکتر حسابی- روبروی شهرک آرین- دید از شرق (۲ سایت – جمعا ۵۴ متر مربع) ×۳ )× ۲ افقی ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ P22 بولوار دکتر حسابی- روبروی شهرک آرین- دید از غرب (۲ سایت – جمعا ۵۴ متر مربع) ×۳ )× ۲ افقی ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۳ P23 میدان صنایع-دید از غرب ۳۲×۳ افقی ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ P24 میدان صنایع-دید از شرق ۱۵×۳ افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۵ P25 محور مرودشت شیراز (تابلوی ورودی به شیراز از تهران ) ۱۶×۴افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۶ P26 محور شیراز مرودشت  (تابلوی خروجی به سمت تهران ) ۱۶×۴افقی ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰