تبلیغات محیطی

فعالیت عمده شرکت چاوش دید تبلیغات محیطی در سطح استان فارس و جنوب کشور است. البته فعالیت های این شرکت در حوزه تبلیغات محیطی بر شهر شیراز متمرکز است و فعالیت های عمده در دو دهه اخیر در این زمینه در شیراز انجام داده است.

ادامه