برای اولین بار ماکت های حجمی در شیراز

برای اولین بار ماکت های حجمی در شیراز

در طی ماه های تابستان امسال (1397) تعدادی ماکت های حجمی به سفارش شرکت معظم رامک در شیراز توسط شرکت چاوش دید ساخته و نصب گردید. این ماکت ها که بیش از ده متر طول دارند نظر بسیاری از شهروندان را به خود جلب کرده است.

 

نقاط انتخاب شده بهترین و در دیدترین نقطه هایی است که می توان این ماکت ها را در منظر عمومی  قرار  داد. ادامه این پروژه ویدئو بر روی آن ها خواهد بود که در مهرماه به امید خدا صورت خواهد گرفت.