اجرای اولین ویدئو مپینگ در شیراز

اجرای اولین ویدئو مپینگ در شیراز

پس از اجرای موفق سازه های حجمی تبلیغاتی در  شهرشیراز، شرکت چاوش دید موفق گردید تا با همکاری متخصصین ورزیده اولین ویدئو مپینگ بر روی این سازه ها رانیز در پاییز ۱۳۹۷ با موفقیت  انجام دهد و به مرور از این نوع پروژه ها در شیراز ادامه خواهد داشت.